Firmy > Muzeum > Muzeum Policie ČR

Budova Muzea policie ČR

Muzeum Policie ČR

Jméno Muzeum Policie ČR
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 224923619
Webová stránka www.muzeumpolicie.cz
Adresa Ke Karlovu 453/1, 120 00 Praha 2
Kraj Praha

Augustiniánský klášter, založen 1350.

Expozice muzea obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do současnosti, s několika krátkými exkurzy do období Rakousko-Uherské monarchie. Je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených více než jedním tisícem exponátů, z nichž mnohá technická, případně didaktická zařízení může návštěvník sám vyzkoušet. Expozice jako celek je doplněna více než osmi sty fotografiemi a prakticky dvojnásobným množstvím textů. Cílem a účelem je prezentace potřeby policejních složek v demokratickém právním státě, prezentace jejich činnosti v kontextu historického vývoje a při řešení reálných specifických případů.

Se strukturou objektu (bývalý klášter) svým způsobem koresponduje i struktura celé expozice. Křížová chodba se skládá ze čtyř částí. Její první část je věnována historii četnictva a policie Československé republiky v letech 1918 - 1938. Kromě množství dalších exponátů můžeme shlédnout četnickou uniformu, výzbroj a výstroj z třicátých let 20. století a porovnat ji s oblečením a dalšími náležitostmi Uniformované stráže bezpečnosti ze stejného období. Je možno se zamyslet nad důvody vzniku a nad činností četnických leteckých hlídek, stejně jako nad situací v našem pohraničí, prozkoumat originální hraniční sloup z doby těsně před druhou světovou válkou a pročíst si dokumenty, týkající se činnosti jednotek SOS. V závěru této části lze vstoupit do dobově vybavené četnické stanice. Historie naší policie a četnictva v době Protektorátu Čechy a Morava, struktura a organizace poválečného Sboru národní bezpečnosti, vznik a vybavení Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti, Pohraniční útvary SNB, poválečné bezpečnostní letectvo atd., to vše je obsahem druhé části křížové chodby. Zájemci o poválečný černý trh, historii Pohraniční stráže a její technické vybavení a stejně tak návštěvníci se zájmem o operativní techniku používanou Sborem národní bezpečnosti, především však Státní bezpečností naleznou tuto oblast našich dějin ve třetí části. Závěrečná, tedy čtvrtá část křížové chodby se zaměřuje především na vývoj Veřejné bezpečnosti od 60. do 90. let 20. století. Zdůrazněny jsou nejvýznamnější organizační změny, výrazná je též prezentace vývoje stejnokrojů v tomto období. Opominuta není stručná prezentace vexikologických sbírek muzea, stejně jako připomenutí existence odborných periodik. Postupujeme-li klasicky ve směru prohlídky navštívíme postupně několik přilehlých sálů. Prvním z nich je sál Policie České republiky, který prezentuje a dokládá činnost naší současné policie. Lze se seznámit s činností pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyrotechniků, ale i veterinární služby, stejně jako s výstrojí a výzbrojí policistů z Útvaru rychlého nasazení. Nechybí prezentace Národní protidrogové centrály ani vývoje zbrojních pasů. V prvním sále dvousálí, věnovaného policejní dopravní službě je zachycen historický vývoj. Procházíme dějinným vývojem zaměřeným nejen na řidiči tolik odsuzovanou represi, ale především na otázky prevence, varování a snahu učinit z rychle se rozvíjejících dopravních prostředků a nárůstu dopravních nehod organizovaný a bezpečný systém. Ti nejmenší si mohou ověřit svoje znalosti dopravních předpisů na počítačové hře, starší se pak mohou věnovat sledování simulačních programů dopravních situací. V sále jsou též umístěny staré jednostopé policejní dopravní prostředky - prvorepublikové jízdní kolo a poválečná Jawa "Pérák". Druhý sál je věnován dopravní nehodovosti a je doplněn opět několika stroji, tentokrát výhradně motorkami (včetně populárního "Nanuka" ze 60. let). V I. patře muzea jsou dále umístěny i nové expozice zabezpečovací techniky a ochrany obyvatelstva (celkem ve třech místnostech - I., II., III.) Od počátku roku 2011 je v Muzeu zpřístupněna i nová expozice kriminalistiky - v nové reinstalaci jsou využity mnohé moderní trendy. Prezentace je doplněna několika scénami, interaktivními moduly a také několika přístroji, kde je možno si vyzkoušet práci kriminalistů.

logo
Muzeum Policie ČR

Augustiniánský klášter, založen 1350.
Praha 2
BA: S Praha

Kontaktovat