Firmy > Hrad > Muzeum Mladoboleslavska

Muzeum Mladoboleslavska

Jméno Muzeum Mladoboleslavska
Obchodní aktivity S - Služby
Telefon 326322542
Webová stránka www.muzeum-mb.cz
Adresa Staroměstské nám. 1, 293 01 Mladá Boleslav
Kraj Středočeský

Paměť města – kapitoly z dějin Mladé Boleslavi. Venkov v proměnách času – maloměsto a vesnice v regionu v 19. a v první polovině 20. století, s řadou interaktivních prvků.

Hrad přestavěný na kasárna.

EXPOZICE
Paměť města:
První část expozice muzea je věnovaná dějinám Mladé Boleslavi v období od 18. až do počátku 20. století. Dějiny města jsou zde představeny v několika tematických okruzích - správa města a jeho stavební proměny, společenský a kulturní život, školství, průmysl a živnosti. Jeden z okruhů je věnován také historii muzea a objektu hradu, ve kterém dnes sídlí.

Venkov v proměnách času:
Navazující část expozice je věnována dějinám regionu. V jednotlivých sálech je představena venkovská správa, společenský život a slavnosti, lidové kroje, venkovský interiér, průmysl a doprava, zemědělská výroba a různé drobné maloměstské a venkovské živnosti. Expozice je doplněna drobnými interaktivními prvky, které mají vztah k jednotlivým tématům.

Z historie muzea
Muzeum Mladoboleslavska ve své činnosti navazuje na více než stoletou
tradici, na jejímž počátku bylo založení Krajského muzejního spolku v roce
1885.
První sbírky byly umístěny v domě na Valech, kde ovšem značně trpěly
nedostatkem místa a špatným zabezpečením. Rok po vzniku muzea proto
městská rada přidělila muzeu objekt pozdně gotického paláce Templu, kde
byla v roce 1887 pro veřejnost zpřístupněna první expozice.
První sbírky muzea tvořily především zápůjčky členů muzejního spolku
a jeho majetných příznivců. Systematická sbírkotvorná činnost se rozvi-
nula především zásluhou jednoho ze zakladatelů muzea, gymnaziálního
profesora Františka Bareše. Důležitým impulsem se stala příprava Náro-
dopisné výstavy v Praze v roce 1895.
V roce 1906 získalo muzeum pro své rozmnožené sbírky budovu býva-
lého bratrského sboru, kde byla o čtyři roky později otevřena nová expo-
zice. Vystaveny v ní byly prakticky všechny sbírkové předměty, depozi-
táře zde neexistovaly. Později muzeum využívalo pro své sbírky další
objekty ve městě. Pevné zázemí s depozitáři a výstavními prostorami se
podařilo získat teprve v roce 1972, kdy muzeum dostalo do užívání objekt
mladoboleslavského hradu, kde sídlí dodnes.

Z historie hradu:
Počátky hradu spadají až do 2. poloviny 10. století a jsou spojeny se vznikem hradiště, které zaujímalo prakticky celou plochu dnešního Starého města. Hrad sloužil jako sídlo kastelánů, později vrchnostenských úředníků i samotné vrchnosti. Po třicetileté válce se dostal do majetku města a značně zpustl. V polovině
18. století byl celý objekt přestavěn na kasárna a armádě pak sloužil až do roku 1953. Potom co armáda hrad opustila, zde byl až do roku 1972 umístěn sklad textilu. Po jeho zrušení získalo hrad do užívání mladoboleslavské muzeum.

Muzeum Mladoboleslavska

Paměť města – kapitoly z dějin Mladé Boleslavi.…
Mladá Boleslav
BA: S Středočeský

Kontaktovat