Obchodní podmínky

page.tos?

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Autorská práva
Provozovatelem internetových stránek www.interierexpo.cz
je Ing. Zdeněk Kleprlík (dále jen „Provozovatel“ stránek), se sídlem Dědinova 2011, 148 00 Praha 4 Tel.: +420 272 934 117, GSM: +420 721 724 849

Živnostenský list vydán ŽU v Praze 4 pod č.j. 2002/01459/fyz, ev.č. 310011-56648-00 Dne 28.08.2002. IČ: 865 66 962, DIČ: CZ7009072840.
Podle zák. č. 121/2000 Sb. - autorský zákon je provozovatel oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám

Technickou podporu stránek zajišťuje Grafické studio ARTFOCUS
Ing. Ján Forgáč IČ: 71909788, DIČ: CZ7802206764  Adresa kanceláře: Budapešťská 3, 
Praha 10. Tel.: +420 222 947 487, GSM: +420 601 389 224

Článek 1 Vymezení pojmů 
1. Služba – službou se rozumí vytváření a udržování webových stránek www.interierexpo.cz
2. Zákazník – zákazníkem se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která si službu objednala. 
3. Smlouva o vytvoření a provozování webové stránky (dále jen „Smlouva“) je smlouva uzavřena mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím objednávkového formuláře provozovatele. Objednávku lze též realizovat písemně prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky. 
4. Předání služby – předáním služby se rozumí zobrazení vložené prezentace zákazníka na stránkách www.interierexpo.cz. Potvrzení o zobrazování prezentace je zákazníkovi zasláno elektronickou poštou.

Článek 2 Předmět služby 
1. Předmětem služby poskytované provozovatelem je 
- Zobrazování firemní webové prezentace zákazníka 
- Údržba a provoz webových stránek www.interierexpo.cz

Článek 3 Platební podmínky 
1. Cena za službu se stanovuje na základě zvoleného typu prezentace uvedené na objednávkovém formuláři – zvoleného prezentačního balíčku. Vyhotovení rozšířené grafické prezentace zákazníka je po dohodě se zákazníkem fakturováno samostatně a není předmětem této smlouvy.
2. Zákazník se zavazuje uhradit cenu zvolené a objednané služby uvedené na objednávkovém formuláři (zvoleného prezentačního balíčku). Na základě provedené objednávky bude zákazníkovi zaslána emailem PDF zálohová pro forma faktura. Po jejím uhrazení zákazník obdrží potvrzení o registraci a regulérní daňový doklad -  PDF fakturu. 
3. Platnost registrace je 12 měsíců od data potvrzení registrace a zobrazování zákazníkovi prezentace na stránkách www.interierexpo.cz. O prodloužení registrace na další rok bude zákazník informován minimálně měsíc před ukončením platnosti placené registrace.
4. Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Pokud se změní sazba DPH v období mezi uzavřením smlouvy a fakturací ceny za službu, zákazník bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby DPH. 
5. Má-li zákazník vůči provozovateli splatné závazky za zveřejnění inzerce nebo poskytnutí reklamní plochy v příslušných dříve splatných produktech či službách podle jiných smluv, bude úhrada podle této smlouvy považována za úhradu těchto dříve splatných závazků. 

Článek 4 Platnost Smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců od předání služby zákazníkovi. 
2. Neoznámil-li zákazník provozovateli písemně nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby trvání smlouvy dle článku 4 Obchodních podmínek, že na jejím ukončení trvá, smlouva se automaticky prodlužuje o dalších 12 měsíců. Smlouva se takto prodlužuje i opakovaně. 

Článek 5 Ukončení smlouvy
1. Smlouvu lze ukončit způsobem uvedeným v článku 4 odst. 2 Obchodních podmínek nebo některým ze způsobů 
uvedených v tomto článku Obchodních podmínek. V okamžiku ukončení smlouvy dojde k ukončení poskytování 
služby zákazníkovi, pokud se provozovatel stránek a zákazník nedohodli výslovně jinak. 
2. Provozovatel stránek může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit jestliže: 
a. Obsah nebo jakákoli část webové prezentace jsou v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky provozovatele stránek nebo je v rozporu s dobrými mravy a obchodními zvyklostmi; 
b. je zákazník v prodlení s úhradou ceny za služby nebo za již zveřejněnou inzerci nebo poskytnutou reklamní plochu.
c. zákazník porušuje tyto Obchodní podmínky; 
d. webová stránka zákazníka porušuje autorská práva třetích osob nebo na takové webové stránky odkazuje, 
či případně zákazník na výzvu provozovatele stránek nedoloží, že je vlastníkem příslušných práv na užití obsahu; 
e. na webových stránkách zákazníka je nabízený nelegálně získaný software, nebo podobné produkty, za účelem prodeje nebo poskytování třetím osobám; 
f. dojde-li k ukončení projektu webových stránek ze strany provozovatele stránek. 
3. Odstoupení dle článku 5 odst. 2. Obchodních podmínek je účinné momentem doručení odstoupení druhé smluvní straně. 
4. Zákazník je oprávněn vypovědět již uzavřenou Smlouvu i bez uvedení důvodu, pokud písemnou výpověď doručí 
provozovateli stránek nejpozději do 1 měsíce od předání služby. V takovém případě skončí platnost smlouvy po vypršení 
dvouměsíční výpovědní doby, která začíná plynout první den měsíce následujícího po měsíci, v kterém byla provozovateli stránek výpověď doručena. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit provozovateli stránek cenu podle odst. 
3.1.a) Obchodních podmínek a (3) měsíční poplatky podle odst. 3.1.b) těchto Obchodních podmínek. 
5. Poskytování služby nelze v průběhu trvání Smlouvy ukončit na žádost zákazníka. 

Článek 6 Obsah elektronické prezentace 
1. Zákazník je povinen uvádět ve své elektronické prezentaci takové údaje, které nepoškozují a ani nemohou poškodit práva a zájmy třetích osob. V případě komerčních prezentací zákazník tímto prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat inzerované výrobky nebo služby, a že je oprávněn užívat kontakty a další údaje předané provozovateli stránek v rámci služby. Zákazník se zavazuje na žádost provozovatele stránek doložit tato svá oprávnění. 
2. Zákazník se dále zavazuje udržovat aktuální a platné údaje poskytnuté provozovateli stránek 
3. V případě, že zákazník použije ve své prezentaci fotografické, grafické nebo textové podklady, které jsou chráněny podle právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví, zejména dle autorského zákona nebo zákona o ochranných známkách, je zákazník povinen použít pouze takové fotografické, grafické a textové podklady pro inzerci, u nichž je vlastníkem autorských nebo jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví nebo u nichž má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití a šíření v rámci internetu. Výše uvedené platí i v případě užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů, snímků a zvukových záznamů týkajících se třetí osoby nebo projevů její osobní povahy. 
4. Zákazník odpovídá provozovateli stránek za škodu, která mu vznikla porušením kteréhokoliv ustanovení článku 6 Obchodních podmínek. 

Článek 7 Odpovědnost za škodu 
1. Provozovatel stránek odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany provozovatele stránek v rozsahu stanoveném v těchto Obchodních podmínkách, pokud provozovatel stránek neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost. 
2. Celková výše náhrady škody včetně ušlého zisku v případě, že zákazníkovi vznikne škoda z porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou, za které provozovatel stránek odpovídá, je omezena maximálně do výše sjednané ceny za službu dle čl. 3.1 a) a 12 měsíčních cen dle čl. 3.1 b), při kterém došlo k porušení povinnosti a vzniku škody. 
3. Zákazník potvrzuje, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení právních povinností provozovatele stránek, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za užívání služby, při kterém došlo k porušení stanovené povinnosti. 

Článek 8 Souhlas se zpracováním údajů 
1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. je provozovatel stránek správcem údajů poskytnutých zákazníkem. Zákazník svojí objednávkou stvrzuje platnost této smlouvy uděluje provozovateli stránek souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely oprávněného zveřejňování ve všech produktech nabízených provozovatelem stránek, zejména, avšak ne výlučně, v seznamech účastníků a pro účely poskytování služeb informací o telefonních číslech účastníků podle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, dále pro účely zasílání nabídek obchodu a služeb provozovatele stránek (jakoukoliv formou), k uplatňování práv provozovatele stránek souvisejících s pohledávkami, a to i po skončení smluvního vztahu, to vše na dobu 5 let od poskytnutí těchto osobních údajů zákazníkem provozovateli stránek. Zákazník dále souhlasí s tím, že provozovatel stránek je oprávněn po dobu 5 let od poskytnutí Údajů zákazníkem provozovateli stránek tyto Údaje předávat jiným správcům (třetím osobám), a že tito správci jsou oprávněni Údaje zpracovávat pro stejné účely, ve stejném rozsahu a po stejnou dobu jako provozovatel stránek. Zákazník byl seznámen s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb, tedy zejména s tím, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. 
2. Zákazník služby souhlasí s tím, že jeho kontaktní údaje mohou být uveřejněny v produktech provozovatele stránek a prostřednictvím služeb nabízených provozovatelem stránek umožňujících vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých provozovateli stránek na základě užívání služby dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktu). 
3. Zákazník potvrzuje, že byl v souladu s požadavky § 95 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích seznámen se svými oprávněními vyplývajícími z § 95 a 96 tohoto zákona, byl informován o účelu produktů a služeb vydávaných a/nebo nabízených provozovatelem stránek a souhlasí s uveřejněním svých údajů v produktech a službách nabízených provozovatelem stránek a dále i v produktech a službách, jež mají stejný nebo obdobný účel jako produkty a služby nabízené provozovatelem stránek a jsou vydávány subjekty ovládanými přímo nebo nepřímo provozovatelem stránek.
4. Zákazník souhlasí s opakovaným zveřejňováním svých identifikačních, kontaktních a dalších údajů poskytnutých provozovateli stránek v rámci služby i v dalších produktech a službách vydávaných a/nebo nabízených provozovatelem stránek.Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas doporučeným dopisem adresovaným provozovateli stránek odvolat.  
5. Zákazník souhlasí s tím, aby ho provozovatel stránek informoval o svých produktech a službách, popř. o službách a produktech, prostředky elektronické komunikace a jinými možnými komunikačními způsoby na kontakty předané provozovatelem stránek s označením jako obchodní sdělení. 
6. Souhlasy uživatele dle tohoto článku Obchodních podmínek zůstávají v platnosti i po ukončení užívání služby. 

Článek 9 Závěrečná ustanovení 
1. Užívání služby se řídí právním řádem České republiky a v oblastech neupravených těmito podmínkami. 
2. V případě, že některá část těchto Obchodních podmínek bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení podmínek zůstávají i nadále v platnosti. 
3. Provozovatel stránek je oprávněn v závislosti od změn příslušných právních předpisů nebo své obchodní politiky změnit nebo úplně nahradit tyto Obchodní podmínky (dále jen „změna“). Tuto změnu provozovatel stránek zveřejní na webové stránce www.interierexpo.cz spolu s určením její platnosti a účinnosti, přičemž zveřejnění provozovatel stránek zabezpečí nejpozději v den účinnosti změny. Pokud zákazník nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit nejpozději do 30 dnů ode dne platnosti Obchodních podmínek. Pokud se provozovatel stránek a zákazník nedohodnou jinak, mají právo ukončit vzájemné závazkové vztahy a vyrovnat své vzájemné pohledávky. Pokud zákazník ve výše uvedené lhůtě neoznámí provozovateli stránek svůj nesouhlas se změnou Obchodních podmínek, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy provozovatele stránek a zákazníka se ode dne účinnosti změny řídí změněnými Obchodními podmínkami. 

II. Ochrana a shromažďování dat
Při nakládání s osobními daty registrované osoby, nebo firmy se provozovatel stránek zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane zvláštní případ, kdy je nutné předat osobní informace třetí osobě, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení registrované osoby, nebo firmy. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Výjimkou může být naplnění právních předpisů při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. V takovém případě bude provozovatel stránek nakládat s údaji v souladu s platnými právními předpisy.